Algemene Voorwaarden MonJuju

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a. MonJuju: onderneming Hans Van Nijverseel, M.Sc., LL.M., met adres te B-2490 Balen (België), Steegstraat 10, geregistreerd met ondernemingsnummer 0633.897.275 en btw-nummer BE0633.897.275. (T: +32 (0) 497 77 86 38 I: www.MonJuju.be E: info@MonJuju.be)
b. Klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die gebruik maakt, of wenst te maken, dan wel op enigerlei wijze interesse heeft geuit in het mogelijks afnemen van producten en/of diensten van MonJuju.
Artikel 2: Voorwerp en toepasselijkheid
2.1 De e-commerce website van MonJuju (www.monjuju.be) biedt haar Klanten de mogelijkheid aan om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
2.2 Onderhavige Algemene Voorwaarden (of "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle producten en diensten van MonJuju en zijn ook van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van voornoemde e-commerce website.
2.3 Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van MonJuju moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
2.4 Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MonJuju aanvaard zijn.
Artikel 3: Prijs
3.1 Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
3.2 Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit steeds apart vermeld.
3.3 De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
3.4 De bijhorende foto’s zijn louter decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Artikel 4: Aanbod
4.1 Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
4.2 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MonJuju niet.
4.3 MonJuju is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.
4.4 MonJuju is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
4.5 Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
4.6 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door. MonJuju kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.0
4.7 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Artikel 5: Online aankopen
5.1 De aankoop komt tot stand op het moment dat de Klant een bevestigingsmail ontvangt van MonJuju.
5.2 De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: via kredietkaart (Visa, MasterCard) of via bankkaart (Maestro).
5.3 MonJuju is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst
6.1 De artikelen worden bij de Klant zo spoedig mogelijk afgeleverd. In de regel is dit binnen de 2 werkdagen bij bestellingen voor 14.00u. Voor bestellingen na 14.00u is deze termijn verlengt tot 3 werkdagen.
6.2 De artikelen worden alleszins zo snel mogelijk verzonden, normaal gezien binnen 24 uur op werkdagen na bevestiging van de betaling, tenzij de artikelen (tijdelijk) niet op voorraad zijn. MonJuju zal in dat geval de Klant op de hoogte brengen.
6.3 MonJuju kan de levertijd niet garanderen en is niet aansprakelijk bij vertraging van de bezorger of de courierdienst.
6.4 Als de Klant de artikelen binnen 30 dagen sinds de dag waarop de bestelling werd geplaatst nog niet ontvangen heeft, dan heeft deze het recht om de aankoop te annuleren.
6.5 De levering zal gebeuren op het adres dat opgegeven werd gedurende het bestelproces. Er kan niet geleverd worden aan postbussen.
6.6 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan MonJuju.
6.7 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij, of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren.
6.8 Met uitzondering van sommige goederen gebeuren de leveringen niet door MonJuju zelf, maar worden ze uitgevoerd door een transportbedrijf of een courierdienst.
6.9 Tijdens het transport kan er schade ontstaan aan het goed. Bij ontvangst van de bestelling controleert de Klant dan ook steeds zo grondig mogelijk of er geen schade (scheuren, deuken, ...) aan de geleverde dozen is vast te stellen.
6.10. Wanneer de Klant het document van de leverende chauffeur ondertekent, bevestigt de Klant niet alleen het aantal dozen dat de Klant heeft ontvangen, maar ook dat er aan de buitenkant van de verpakking geen zichtbare schade werd vastgesteld. Bij om het even welke twijfel over de staat van het pakket, is het noodzakelijk dat de Klant zo duidelijk mogelijk de schade aan de verpakking omschrijft op het ontvangstdocument. Eens ondertekend voor ontvangst, zijn klachten tegen de transporteur wegens schade aan de inhoud van de verpakking niet meer ontvankelijk. Transportschade dient dus onmiddellijk bij levering gemeld te worden op de leverbon van het transportbedrijf dat de goederen geleverd heeft, en dient tevens gecommuniceerd te worden aan MonJuju.
6.11 Klachten omtrent de levering, beschadigde goederen, verborgen gebreken of niet-conforme prestaties kunnen maar ontvankelijk zijn wanneer zij schriftelijk en gemotiveerd worden geformuleerd middels een binnen 48u verzonden aangetekend en gemotiveerd schrijven aan MonJuju op straffe van verval van elk recht.
6.12 Niet tijdig geprotesteerde facturen worden als aanvaard beschouwd.
6.13 De geleverde goederen die het voorwerp uitmaken van een klacht, moeten door de Klant onaangeroerd bewaard worden zoals ze waren op het ogenblik van de levering totdat MonJuju de gegrondheid van de klacht heeft kunnen onderzoeken.
6.14 De goederen mogen enkel worden teruggezonden na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van MonJuju.
6.15 Het indienen van klachten geeft de Klant niet het recht om de betaling van de geleverde goederen op te schorten.
6.16 Elke verkoop geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid van de goederen en wij garanderen geen verzending op vaste datum, elke datum die wij vermelden wordt slechts bij wijze van inlichting gegeven en kan geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding ingeval van overschrijding doen ontstaan.
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van MonJuju.
7.2 De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MonJuju te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Artikel 8: Herroepingsrecht
8.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij MonJuju.
8.2 Indien het herroepingsrecht van toepassing is, geldt dat de Klant het recht heeft om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
8.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant MonJuju via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan via het onderstaand modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen):
— Aan MonJuju - Steegstraat 10 te 2490 Balen
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van
de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) ….
— Besteld op (*)/Ontvangen op (*) …
— Naam /Namen consument(en) …
— Adres consument(en) …
— Datum …
— Handtekening van consument(en) … (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
(*) Doorhalen wat niet past.
8.4 Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
8.5 De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan MonJuju heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan MonJuju. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
8.6 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt MonJuju zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
8.7 Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
8.8 Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal MonJuju alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat MonJuju op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan MonJuju wachten met de terugbetaling totdat alle goederen werden teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door MonJuju geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. MonJuju betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
8.9 De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd; de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop MonJuju geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft; overeenkomsten waarbij de Klant MonJuju specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten.
Artikel 9: Garantie
9.1 Krachtens de wet heeft de consument wettelijke (garantie)rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op een garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
9.2 Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met MonJuju en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan MonJuju. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant MonJuju zo snel mogelijk inlichten.
9.3 In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
9.4 De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
9.5 Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
Artikel 10: Klantendienst
10.1 De klantendienst van MonJuju is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 14 51 94 78, via e-mail op info@MonJuju.be of per post Steegstraat 10 te 2490 Balen. Gebeurlijke klachten kunnen hieraan gericht worden.
Artikel 11: Sancties voor niet-betaling
11.1 Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MonJuju beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.
11.2 Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
11.3 Onverminderd het voorgaande behoudt MonJuju zich het recht voor de niet betaalde artikelen, of de niet volledig betaalde artikelen, terug te nemen.
Artikel 12: Privacy en cookies
12.1 De website www.MonJuju.be wordt u aangeboden door MonJuju die verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation of GDPR).
12.2 Louter MonJuju bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden en met welke middelen ze worden verwerkt.
12.3 Als verwerkingsverantwoordelijke is MonJuju vrij om gegevensverwerkers (i.e. een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van MonJuju) in te schakelen. MonJuju kan o.a. beroep doen op entiteiten voor marketingdoeleinden, hostingdoeleinden, administratieve doeleinden en communicatiedoeleinden. Alle verwerkers zijn ertoe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren.
12.4 Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
12.5 MonJuju verzamelt persoonsgegevens wanneer gebruik wordt gemaakt van de website en wanneer de Klant gebruik maakt van onze dienstverlening. Bijkomende persoonsgegevens kunnen op een later moment worden verzameld en verwerkt. De persoonsgegevens die worden verzameld zijn gecorreleerd met uw gebruik van de website en van onze dienstverlening.
12.6 MonJuju maakt voorts gebruik van cookies om de bezoeker van de website te herkennen en deze een geïndividualiseerde ervaring aan te bieden, om de technische keuzes te onthouden en om gebeurlijke fouten op de website te kunnen verbeteren (cf. onze cookieverklaring). MonJuju behoudt zich het recht voor om bewerkingen niet uit te voeren indien gegevens onjuist of onvolledig zijn.
12.7 MonJuju zal uw persoonsgegevens louter binnen de wettelijke grenzen verzamelen, gebruiken en verwerken en kan zich beroepen op (de uitvoering van) de overeenkomst met de Klant, de uitoefening van precontractuele stappen genomen op aanvraag van een prospect of Klant, het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, een legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven, of de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen.
12.8 MonJuju verwerkt de hierna genoemde categorieën van persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, contactgegevens, financiële identificatiegegevens en elektronische identificatiegegevens, en verwerkt louter persoonsgegevens die nodig zijn om de volgende doelstellingen te bereiken: klanten- en geschillenbeheer (klantenbeheer, aanleveringen, onderzoek kredietwaardigheid, ondersteuning, facturering, administratie bestellingen, nieuwsbrieven en klachtenbeheer), beheer chatfunctie website, protectie fraude, verbetering website, statistieken (als u de website bezoekt, verklaart u zich akkoord met de gegevensinzameling voor statistische doelen), gepersonaliseerde marketing en reclame louter na uitdrukkelijke toestemming. Toestemming kan uiteraard steeds worden ingetrokken.
12.9 Persoonsgegevens worden louter verzameld en verwerkt voor intern gebruik en dit op een relevante, evenredige en redelijke wijze, en worden slechts bewaard om de aangegeven doelen te bereiken. Indien de gegevens niet meer nodig zijn om voormelde doelen te bereiken of wanneer u op geldige wijze het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefent, worden de gegevens verwijdert.
12.10 MonJuju heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van de gegevens te vermijden.
12.11 De Klant heeft een recht op inzage, waardoor MonJuju de Klant zal informeren omtrent welke persoonsgegevens worden bijgehouden en verwerkt indien de Klant hier geldig om verzoekt. Dit kan in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare format. Indien gegevens onvolledig of onjuist zouden zijn, kan MonJuju dit verbeteren.
12.12 De Klant kan zijn gegevens laten verwijderen indien zijn persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen, indien de Klant zijn verwerkingstoestemming persoonsgegevens intrekt en er geen wettelijke grondslag is die het verwerken ervan toch toestaat of verplicht, indien de Klant een geldig bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van zijn gegevens, indien de gegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden, indien er een wettelijke verplichting toe bestaat. Onder bepaalde voorwaarden kan de Klant ook verzoeken dat de verwerking van zijn persoonsgegevens zou worden beperkt.
12.13 De Klant kan zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doelen, profileringsdoelen of doelen die voortvloeien uit de legitieme belangen van MonJuju. De persoonsgegevens zullen dan niet langer worden verwerkt, behalve wanneer er dwingende wettelijke gronden bestaan om anders te besluiten.
12.14 Indien de Klant een recht wenst uit te voeren kan de Klant zich, middels een schriftelijk verzoek hiertoe, samen met een identiteitsbewijs, per brief, richten tot MonJuju, Steegstraat 10 te 2490 Balen (België) of via e-mail aan info@monjuju.be. Binnen uiterlijk één maand krijgt de Klant van MonJuju dan een antwoord. Het staat de Klant tevens vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).
Artikel 13: Diverse bepalingen
13.1 Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
13.2 Het nalaten op gelijk welk moment door MonJuju om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
13.3 MonJuju kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of welke schade dan ook ten gevolge van foutief gebruik van goederen.
13.4 Indien verschillende personen en/of rechtspersonen gelijktijdig als opdrachtgever en/of als Klant optreden, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot alle verplichtingen voortspruitend uit de overeenkomst.
13.5 Als een factuur op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt geschreven blijft de besteller hoofdelijk en ondeelbaar met de derde opzichtens MonJuju gehouden tot het naleven van alle verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien.
13.6 Ingeval van verandering van de toestand van de Klant (zoals overlijden, onbekwaamheid, faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, fusie of splitsing, gehele of gedeeltelijke inbeslagname van zijn vermogen) of indien de Klant een of meerdere van zijn verbintenissen niet nakomt, behoudt MonJuju zich het recht voor om elke koopovereenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat een der voormelde gebeurtenissen zich voordoet, ontbonden te verklaren, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst onverminderd het recht van MonJuju op schadeloosstelling. Indien MonJuju van haar voormeld recht gebruik maakt, zal de koopovereenkomst van rechtswegen ontbonden zijn op datum van de verzending van een aangetekende brief die daartoe door MonJuju aan de Klant wordt gericht en zal MonJuju gerechtigd zijn de geleverde doch onbetaalde goederen terug te nemen, onverminderd zijn recht op vergoeding van de door MonJuju geleden schade.
13.7 De Klant verklaart dat MonJuju maximaal kan gehouden zijn tot het herstel, of de vervanging, van de beschadigde goederen, met uitsluiting van alle gevolgschade en/of onrechtstreekse schade.
13.8 Ingeval de overeenkomst eenzijdig wordt verbroken door de Klant, zal aan MonJuju een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 30 procent van de aankoopsom, onder voorbehoud van het recht van MonJuju om een grotere schadevergoeding te vorderen, wanneer zij het bewijs levert van een grotere schadeomvang.
13.9 Indien de Klant de goederen niet afhaalt binnen de vijftien dagen na de hem meegedeelde datum wordt hij geacht de overeenkomst eenzijdig te hebben verbroken.
Artikel 14: Wijziging voorwaarden
14.1 Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Artikel 15: Bewijs
15.1 De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Alle overeenkomsten hun totstandkoming, uitlegging, uitvoering, beëindiging en gevolgen incluis, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.
16.2. Het Weens Koopgedrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
16.3 In geval van enig geschil wordt door de partijen alles in het werk gesteld tot een minnelijke oplossing te komen.
16.4 Indien een geschil voor de rechter wordt gebracht zal dit enkel worden gebracht voor de rechters van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen MonJuju haar adres heeft.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 MonJuju | sitemap | rss